ReadyPlanet.com
แคลเซียม article

แคลเซียม

การศึกษาทางคลินิก
อ้างอิง 

แคลเซียมมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูก, ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS), กล้ามเนื้อและการทำงานของหัวใจการขาดแคลเซียมมีความเกี่ยวข้องกับการเกิด ตะคริว, การปวดศีรษะ, กระดูกหักหรือร้าว, ฟันผุ,  ความดันโลหิตสูง และอาการใจสั่นแคลเซียมซิเตรท สามารถทดแทนการสูญเสียแคลเซียม ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายขจัดสารต่างๆ ออกไป 

แคลเซียมยังมีประโยชน์ต่อผู้มีอาการโรคกระดูกพรุน, กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน, อาการปวดประจำเดือน, ความดันโลหิตสูง, คอเรสเตอรอลสูง, ไตรกลีเซอไรด์สูง, โรคเครียด, ปวดหัวไมเกรน และป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง (MS)

Published Clinical Studies

 
Sub multi xtra

Effect of piperine on the inhibition article
Cytoprotective article
Antidiarrhoeal activity of piperine in mice article