English Version


ครีมผิวขาว ครีมบำรุงผิวหน้าขาว ครีมกันแสงแดด ครีมผิวใส ผิวหน้าใส หน้าขาว เอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ xtendlifethailand ครีมกันแดด, ครีมไวท์เทนนิ่ง,ผลิตภัณฑ์ผิวขาว,เดย์ครีม บำรุงผิวหน้า, เชรั่มผิวขาวไวท์เทนนิ่งครีม ครีมบำรุงผิวกลางวันกลางคืน  ครีมปรับผิวใส ครีมผ
ครีมทารอบดวงตา ครีมบำรุงผิวรอบดวงตา ครีมลบรอยคล้ำใต้ดวงตา ถุงใต้ตา ครีมลดถุงใต้ตา เซรั่มบำรุงผิวรอบดวงตา ผิวรอบดวงตาชุ่มชื้น อายครีมผู้หญิง ผิวตาดำคล้ำ ริ้วรอยใต้ตา


Wholesales

 

สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย WholeSales

 

 ผู้ที่มีความประสงค์ขอซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ เนเชอร์รัล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปแบบค้าส่ง (Wholesales) รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาส่วนลดพิเศษแบบค้าส่ง (Wholesales) ดังต่อไปนี้

1.  คำจำกัดความ

1.1.      การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบค้าส่ง (Wholesales) หมายถึงการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Xtendlife ในราคาส่วนลดพิเศษจากราคาขายปลีกตามเงื่อนไขอัตราที่ทางบริษัทฯกำหนด (รายละเอียดระบุในข้อ 2.3)  โดยเป็นการซื้อขาดจากบริษัทฯ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ลูกค้า Wholesales”

2.  ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ

2.1.      ลูกค้า Wholesales จะต้องจัดส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ในครั้งแรกที่แจ้งความประสงค์ขอซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาส่วนลดพิเศษโดยส่งมาทางอีเมล์, แฟกซ์ หรือไปรษณีย์ ดังนี้

2.1.1.    กรณีนิติบุคคล ให้นำส่งเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนา ภ.พ.20 อย่างละ 1 ฉบับพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2.    กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.      ลูกค้า Wholesales สามารถโทรติดต่อขอสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่บริษัทโดยตรง

 2.3.      สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Xtendlife ชนิดใดก็ได้ที่มีเงื่อนไขต่อการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง ดังนี้

 

ยอดการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง

ส่วนลดสำหรับลูกค้า Wholesales

ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท

ลด 25%

10,001 – 15,000 บาท

ลด 30%

15,001 – 20,000 บาท

ลด 32.50 %

ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป

ลด 35%

 

2.4      ลูกค้า Wholesales สามารถชำระค่าสินค้าได้ตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนด ก่อนการจัดส่งส่งค้า

2.5      ส่วนลดตามที่บริษัทฯกำหนดสำหรับ ลูกค้า Wholesales ไม่สามารถเข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายใดๆทั้งสิ้น

2.6      เงื่อนไขการจัดส่งผลิตภัณฑ์

2.6.1.    จัดส่งผลิตภัณฑ์ด้วย Messenger ฟรี 1 จุด เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น หากลูกค้า Wholesales มีความประสงค์ให้จัดส่งด้วย Messenger ไปยังจุดอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งตามจริงในแต่ละจุด

2.6.2.    จัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์ฟรี 1 จุด ทั่วประเทศ หากลูกค้า Wholesales มีความประสงค์ให้บริษัทฯจัดส่งไปยังจุดอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งตามจริงในแต่ละจุด

2.7      การแปลงที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือที่อยู่ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ลูกค้า Wholesales จะต้องส่งเอกสารเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร

2.8      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงสิทธิส่วนลดพิเศษและเงื่อนไขต่างตามความเหมาะสม

3.   ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืน ผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ประเภท

เหตุจำเพาะ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอเปลี่ยนสินค้า

 

 

กรณีสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

1. แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ พร้อมแจ้งเหตุผล ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

2. ส่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปลี่ยนกลับมาที่บริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งความประสงค์

1. บริษัทฯไม่รับผิดชอบในกรณีลูกค้าแจ้งความประสงค์ช้ากว่าที่กำหนด

2. บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าตัวใหม่ให้เท่านั้น

 

 

กรณีสินค้าชำรุด/เสียหายจากการขนส่ง

 

 

กรณีสินค้าหมดอายุ ณ วันที่มีการแจ้งรับสินค้า

 

 

กรณีสินค้ามีความผิดปกติอันเกิดจากตัวสินค้าเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอคืนสินค้า

 

 

กรณีสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

1. แจ้งความประสงค์ขอคืน ผลิตภัณฑ์ พร้อมแจ้งเหตุผล ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

2. ส่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน กลับมาที่บริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งความประสงค์

1. บริษัทฯไม่รับคืนในกรณีลูกค้าแจ้งความประสงค์ช้ากว่าที่กำหนด

2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าของลูกค้า

3. บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าตามที่ลูกค้าได้จ่ายจริงเท่านั้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าเท่านั้น

 

 

กรณีสินค้าชำรุด/เสียหายจากการขนส่ง

 

 

กรณีสินค้าหมดอายุ ณ วันที่มีการแจ้งรับสินค้า

 

 

กรณีสินค้ามีความผิดปกติอันเกิดจากตัวสินค้าเอง

 

3.1      ลูกค้า Wholesales จะต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิห้อง และจัดเก็บให้พ้นแสงแดด เพื่อคงคุณภาพที่ดีสำหรับลูกค้า 

3.2     บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืน สินค้า ในกรณีการแจ้งเหตุผลที่บ่งชี้ถึงเจตนาอันไม่สุจริต

 

หมายเหตุ : ส่วนลดข้างต้นเฉพาะสินค้าฉลากไทยเท่านั้น ไม่รวมกับสินค้าฉลากอินเตอร์หรือโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆ 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสมาชิก WholeSales

 หน้า 1/1
1
[Go to top]