ReadyPlanet.com
Wholesales

 

สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย WholeSales

 

 ผู้ที่มีความประสงค์ขอซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ เนเชอร์รัล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปแบบค้าส่ง (Wholesales) รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาส่วนลดพิเศษแบบค้าส่ง (Wholesales) ดังต่อไปนี้

1.  คำจำกัดความ

1.1.      การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบค้าส่ง (Wholesales) หมายถึงการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Xtendlife ในราคาส่วนลดพิเศษจากราคาขายปลีกตามเงื่อนไขอัตราที่ทางบริษัทฯกำหนด (รายละเอียดระบุในข้อ 2.3)  โดยเป็นการซื้อขาดจากบริษัทฯ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ลูกค้า Wholesales”

2.  ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ

2.1.      ลูกค้า Wholesales จะต้องจัดส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ในครั้งแรกที่แจ้งความประสงค์ขอซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาส่วนลดพิเศษโดยส่งมาทางอีเมล์, แฟกซ์ หรือไปรษณีย์ ดังนี้

2.1.1.    กรณีนิติบุคคล ให้นำส่งเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนา ภ.พ.20 อย่างละ 1 ฉบับพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2.    กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.      ลูกค้า Wholesales สามารถโทรติดต่อขอสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่บริษัทโดยตรง

 2.3.      สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Xtendlife ชนิดใดก็ได้ที่มีเงื่อนไขต่อการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง ดังนี้

 

ยอดการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง

ส่วนลดสำหรับลูกค้า Wholesales

ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท

ลด 25%

10,001 – 15,000 บาท

ลด 30%

15,001 – 20,000 บาท

ลด 32.50 %

ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป

ลด 35%

 

2.4      ลูกค้า Wholesales สามารถชำระค่าสินค้าได้ตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนด ก่อนการจัดส่งส่งค้า

2.5      ส่วนลดตามที่บริษัทฯกำหนดสำหรับ ลูกค้า Wholesales ไม่สามารถเข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายใดๆทั้งสิ้น

2.6      เงื่อนไขการจัดส่งผลิตภัณฑ์

2.6.1.    จัดส่งผลิตภัณฑ์ด้วย Messenger ฟรี 1 จุด เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น หากลูกค้า Wholesales มีความประสงค์ให้จัดส่งด้วย Messenger ไปยังจุดอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งตามจริงในแต่ละจุด

2.6.2.    จัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์ฟรี 1 จุด ทั่วประเทศ หากลูกค้า Wholesales มีความประสงค์ให้บริษัทฯจัดส่งไปยังจุดอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งตามจริงในแต่ละจุด

2.7      การแปลงที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือที่อยู่ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ลูกค้า Wholesales จะต้องส่งเอกสารเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร

2.8      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงสิทธิส่วนลดพิเศษและเงื่อนไขต่างตามความเหมาะสม

3.   ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืน ผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ประเภท

เหตุจำเพาะ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอเปลี่ยนสินค้า

 

 

กรณีสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

1. แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ พร้อมแจ้งเหตุผล ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

2. ส่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปลี่ยนกลับมาที่บริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งความประสงค์

1. บริษัทฯไม่รับผิดชอบในกรณีลูกค้าแจ้งความประสงค์ช้ากว่าที่กำหนด

2. บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าตัวใหม่ให้เท่านั้น

 

 

กรณีสินค้าชำรุด/เสียหายจากการขนส่ง

 

 

กรณีสินค้าหมดอายุ ณ วันที่มีการแจ้งรับสินค้า

 

 

กรณีสินค้ามีความผิดปกติอันเกิดจากตัวสินค้าเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอคืนสินค้า

 

 

กรณีสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

1. แจ้งความประสงค์ขอคืน ผลิตภัณฑ์ พร้อมแจ้งเหตุผล ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

2. ส่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน กลับมาที่บริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งความประสงค์

1. บริษัทฯไม่รับคืนในกรณีลูกค้าแจ้งความประสงค์ช้ากว่าที่กำหนด

2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าของลูกค้า

3. บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าตามที่ลูกค้าได้จ่ายจริงเท่านั้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าเท่านั้น

 

 

กรณีสินค้าชำรุด/เสียหายจากการขนส่ง

 

 

กรณีสินค้าหมดอายุ ณ วันที่มีการแจ้งรับสินค้า

 

 

กรณีสินค้ามีความผิดปกติอันเกิดจากตัวสินค้าเอง

 

3.1      ลูกค้า Wholesales จะต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิห้อง และจัดเก็บให้พ้นแสงแดด เพื่อคงคุณภาพที่ดีสำหรับลูกค้า 

3.2     บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืน สินค้า ในกรณีการแจ้งเหตุผลที่บ่งชี้ถึงเจตนาอันไม่สุจริต

 

หมายเหตุ : ส่วนลดข้างต้นเฉพาะสินค้าฉลากไทยเท่านั้น ไม่รวมกับสินค้าฉลากอินเตอร์หรือโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆ 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสมาชิก WholeSales

 [Go to top]